es

Gabinet d´Orientació

Responsable: Sr. Amadeu Castells

Col·laboradors: Ma. Jesús Portolés, Ana Mata

 

Departament d’Orientació

És un servei de l’Escola que té com a objectius principals…

•    Donar resposta i suport, tant a pares com a alumnes i professors, mitjançant una atenció psicopedagògica directa i continuada.
•    Col•laborar en les tasques educatives i en el procés ensenyament – aprenentatge dels diferents àmbits de les etapes evolutives dels alumnes a l’Escola.

L’esquema dels diversos nivells d’actuació del Gabinet Psicopedagògic és el següent:

•    Treball individual amb alumnes

– Exploració, orientació diagnòstica, derivació (si s’escau) i seguiment de casos. Implica també un treball amb la família i els tutors.
– Col•laboració en l’elaboració de programes d’atenció individualitzada i ajudes específiques en alumnes amb N.E.E. (P.I. Etc…)
– Seguiment de l’evolució d’aspectes amb repercussió en els aprenentatges (lateralitat, llenguatge, hàbits…)

•    Treball col•lectiu amb alumnes

– Col•laboració en el procés d’avaluació interna del Centre (sensors i proves de nivell).
– Tests psicopedagògics a determinats cursos.
– Observació a classe (Educació Infantil).
– Xerrades a alumnes sobre temes del seu interès.

•    Treball amb professors
– Assessorament en la funció tutorial i aportació de recursos (sociometria, eines informàtiques…)
– Tasques referides als casos individuals (devolució de la informació i seguiment).
– Xerrades sobre temes psicopedagògics concrets
– Avaluació conjunta de les proves col•lectives, com interpretar-les i prendre, si cal, les mesures oportunes
– Assessorament al professorat en el disseny de procediments i instruments d’avaluació, tant en els aprenentatges de l’alumnat com del mateix procés d’ensenyament – aprenentatge

•    Treball amb les famílies

– Entrevistes d’atenció personal, a iniciativa dels tutors, pares o dels mateixos alumnes
– Xerrades de divulgació de temes educatius.

•    Treball d’enllaç amb altres professionals externs

– Contacte amb els professionals externs que atenen algun dels nostres alumnes per tal d’intercanviar informació i de coordinar accions.
– Sol•licitar, previ consens, el Dictamen o actuacions de l’EAP
– Reunions amb l’EAP per actualitzar periòdicament la informació dels alumnes amb NEE
– Recollir la informació que poden aportar els CESMIJ i Assistència Social dels alumnes amb NEE

 

El Gabinet està format per:

–    Amadeu Castells: Llicenciat en Psicologia. Coordinador del Gabinet
–    M. Jesús Portolés: Llicenciada en Psicopedagogia. El seu àmbit d’actuació està centrat en l’Etapa de Secundària
–    Ana Mata:  Llicenciada en Psicopedagogia. El seu àmbit d’actuació està centrat en Educació Infantil i Educació primària.

Com accedir al servei:

–    Les hores d’atenció a pares són: dimarts i dijous de 9h a 13h i de 15,15h a 18,15h (prèvia cita per telèfon)