es

Projecte de Qualitat

La política de qualitat del nostre centre, Sagrada Família de Gavà, està basada en el compromís ferm de la Institució Titular, els Germans de la Sagrada Família, i de tota la Comunitat educativa vers el compliment dels requisits establerts per un sistema de gestió de la qualitat que ens porti a una millora contínua en l’eficàcia i eficiència de la nostra tasca com a centre educador.
Per assolir aquest objectiu ens fonamentem en la nostra Missió i Valors Institucionals per tal d’aconseguir la Visió del centre que hem definit en el document marc del nostre programa de qualitat.
La MISSIÓ, en la que definim què és educar per al nostre centre, la concretem en els punts següents:

 • Construir una escola que es fonamenta en la visió cristiana de l’home i del món, que posa a la persona de l’alumne en el centre del procés educatiu.
 • Formar una persona que integri els diferents aspectes de la personalitat, que assumeixi el seu propi projecte de vida, sigui conscient del valor dels altres i estigui cridada a trobar en l’Evangeli la resposta a les aspiracions més profundes de la seva vida i del món.
 • Crear una comunitat educativa en la que s’integrin les diferents vocacions i persones, treballant junts en la missió comú. El seu nucli de cohesió és l’acceptació i participació responsable en la realització del Projecte Educatiu.
 • Afavorir que l’escola sigui un lloc de trobada de persones caracteritzat per l’esperit de família, organitzada en clau de pastoral i oberta al seu entorn humà i cultural.Tot això ho fem amb una actitud d’acollida, acompanyament, servei i entrega inspirada en la senzillesa de la llar de Natzaret, tal i com ho va viure el Venerable Germà Gabriel Taborín.

 

 Al servei d’aquesta Missió posem unes idees, uns principis, uns VALORS:

 

 • Respecte a la vida, a les persones i a les seves idees i creences.
 • Missatge cristià de generositat, ajut i entrega als altres.
 • Esforç personal, treball en equip i responsabilitat.
 • Tolerància i empatia en les relacions personals i socials.
 • Solidaritat envers els altres.
 • Transmissió d’un missatge d’esperança i felicitat.

Aquests valors són en els que ens fonamentem per aconseguir l’escola que volem ser i pels quals volem ser reconeguts com un centre de referència en el nostre entorn.

 • Escoles on es promogui una educació per a la vida, oberta i solidària amb totes les persones; que cultivin l’enriquiment de les persones des del diàleg, l’educació de la consciència i la promoció dels valors de la Família Safa.
 • Comunitat educatives amb identitat cristiana, que evangelitzin en comunió amb l’Església i amb capacitat d’integració d’altres creences.
 • Escoles obertes a la realitat sociocultural de l’entorn, oferint uns serveis que responguin a les necessitats de la societat des de la perspectiva de la identitat pròpia.
 • Centres educatius, promotors d’una formació cultural sòlida de qualitat, atenent a la diversitat del seu alumnat i que promou en els seus alumnes una visió solidària del món i responsable amb l’entorn i el medi ambient.
 • Comunitat educatives gestionades amb els principis de participació i subsidiarietat, en clau de missió compartida. Que promouen el desenvolupament personal, vocacional i professional dels membres de la comunitat educativa, en un ambient comunitari d’esperit de cos i de família.

VISIÓ DE L’APRENENTATGE

Volem educar alumnes que siguin persones…

 • autònomes.
 • amb esperit crític i iniciativa.
 • amb capacitat de resoldre problemes.
 • que siguin capaços de treballar col·laborativament.
 • que contagiïn il·lusió i alegria als altres.
 • que visquin compromesos amb la millora de la societat.
 • que tinguin els valors cristians com a model d’actuació.
 • educades en l’ús de les noves tecnologies.
 • amb una concepció oberta i multilingüe.
 • capaços de gestionar les emocions per vincular-se als altres i a l’entorn de manera constructiva.

EN DEFINITIVA:

Volem ser una escola cristiana amb una àmplia oferta educativa de qualitat, oberta a tothom, amb una metodologia innovadora, flexible i integradora, que eduqui els alumnes en els valors de l’amor, el treball, l’oració i la pau, per tal que s’integrin a la societat com a subjectes actius per a la construcció d’un món més just.

En el marc d’aquesta declaració de la política de qualitat, la Institució Titular i la direcció del col·legi es comprometen a:

1- Comunicar aquest document a tota la Comunitat Educativa i a la societat en general.
2- Proporcionar i administrar els recursos adients per tal de poder assolir els objectius de qualitat marcats.
3- Revisar i adaptar la nostra política de qualitat als canvis que es produeixin en la societat.
4- Estimular a tots els membres de la Comunitat educativa per tal que se sentin identificats i corresponsables amb la missió compartida que dóna sentit al nostre Projecte Educatiu.